شماره ی هفتاد نشریه آوای زن سال بیستم منتشر شد!

زیر ذربین این شماره به مسائل هم جنس گرایان و دگرباشان می پردازد. یاور خسروشاهی ما را پای گفتگوی صمیمانه … ادامه خواندن شماره ی هفتاد نشریه آوای زن سال بیستم منتشر شد!