بحث و ديدگاه به نقل از آوای زن شماره 76/77: نگاهي به جنسيت زنان در ايران  امروز ما

به بهانه  ترانه ي پريود شاهين نجفي. نویسنده: پريسا اسودي  (این دیدگاه در شماره ی زیر چاپ رفته آوای زن … ادامه خواندن بحث و ديدگاه به نقل از آوای زن شماره 76/77: نگاهي به جنسيت زنان در ايران  امروز ما