تداوم استبداد در سایه ی هویت قربانی…سرمقاله آوای زن شماره 82

شعله ایرانی در ایران جمهوری اسلامی، نه ایجاد رعب و وحشت برای تثبیت قدرت سیاسی شگرد تازه ایی است و … ادامه خواندن تداوم استبداد در سایه ی هویت قربانی…سرمقاله آوای زن شماره 82