سرمقاله‌ی آوای زن، شماره‌ی 6۳

پیش‌گامان جنبش نوین در ایران

پیش‌رو‌ی و سامان‌یابی چشم‌گیر و به لحاظ کیفی، متحولِ جنبشِ زنان ایران تحسین‌برانگیز است. امکان به آزمون گذاشتن تجربه‌ها و شکل‌های نوین سامان‌یابی حول خواست‌های دمکراتیک و برابری‌خواهانه در شرایط ایرانِ کنونی، بی‌شک گران‌بهاترین دست آوردِ فوری این خیزشِ آگاهانه است

1 17 18 19